Kto sme

Prevádzkovateľom v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len “GDPR”)  je STAVMIX V-NAJ s.r.o., Papín 364, 067 33 Papín, IČO 52 707 245, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,  Vložka č. : 39262/P (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou EÚ. 

Účel spracovania a doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré môžeme získať vyplnením a odoslaním kontaktného formulára, sú: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a mesto, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté, ako súčasť obsahu správy. Takto získané osobné údaje nebudú ďalej zverejňované a slúžia výlučne pre účely komunikácie a vybavenia rôznych požiadaviek zákazníkov v rámci predmetu podnikania. 

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré môžeme získať v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom, kde poskytnutie osobných a iných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy;

Pri plnení zákonom stanovených povinností, za účelom vedenia účtovníctva, daňovej povinnosti, správy registratúry, či v prípadoch ochrany oprávnených záujmov, ako vybavovanie reklamácií, sťažností a pod. 

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára budú spracované len na čas potrebný na vybavenie, zodpovedanie všetkých požiadaviek, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

Osobné údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností a uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z nej, tzn. na dobu, ktorú nám ukladá zákon. Napríklad podľa zákona o účtovníctve to môže byť lehota 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Pri spracovaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené.

Každá dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, má právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak sa domieva že prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje elektronicky aj manuálne, a to tak aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame na základe zákona (teda aj bez súhlasu) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez súhlasu môžeme ich spracúvať a to pre účely výkonu podnikateľskej činnosti podľa príslušných právnych predpisov vzťahujúce sa na našu činnosť alebo službu.

Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý vyjadrujete aj zaslaním obsahu správy cez kontaktný formulár webovej stránky.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími stranami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie záväzku, najmä na plnenie nami poskytovaných služieb. Pri výbere partnerov vždy dbáme, aby bola zaručená maximálna ochrana Vašich osobných údajov.

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám aj na základe práva zo zákona alebo na základe plnenia, ktoré vyplýva zo zmluvného vzťahu (dodávateľské firmy, poskytovateľ účtovných služieb, daňový úrad, správy registratúry, advokátska kancelária, katastrálny úrad, súd a iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava;

Rovnako ich môžeme poskytnúť v rámci zabezpečenia prevádzky webovej stránky, sietí a ďalších technologických riešení. 

Prevádzkovateľ nebude prenášať vaše osobné údaje do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodnej organizácii.

Práva dotknutej osoby

Vo vzťahu k vaším osobným údajom máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracované, po akú dobu sú spracované a kto sú príjemcami vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu a to buď písomne na adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail vyplnením kontaktného formulára.

Ďalej máte právo na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov; na výmaz osobných údajov; na prenositeľnosť údajov; na obmedzenie spracúvania; na námietku proti spracovaniu; na sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


 

Súbory cookies

Väčšina internetových stránok, vrátane tej našej, využíva cookies z dôvodu uľahčiť používanie obsahu webovej stránky.

Pri prvej návšteve našej stránky Vás na používanie cookies upozorní lišta v jej spodnej časti a poskytne vám možnosť „Povoliť všetko„, môžete tiež ho „Prispôsobiť“ podľa seba alebo „Odmietnuť“ jeho používanie.

Súbory cookies môžete odmietnuť, kontrolovať alebo zmazať aj vo vašich prehliadačoch. Rovnako ich viete vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Postupy nastavení sú závislé od poskytovateľov internetových prehliadačov, preto odporúčame navštíviť ich materské stránky za účelom vhodného návodu.
Chrome | Firefox | Safari | Edge | Opera.

Potom sa však môže stať, že funkcie ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú správne fungovať.

Aké druhy cookies využívame?  Relačné, sú automaticky vymazané v momente, keď opustíte naše stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy stránok ich správnemu zobrazeniu. Permanentné, ukladajú sa a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

Súbory cookies tiež uľahčujú vyplňovanie kontaktného formulára pri opakovanom zadávaní údajov a pomáhajú uchovávať informácie o prijatí alebo odmietnutí cookies. Rovnako sa môže vyskytnúť cookies tretích strán, najmä, ako vložené reklamy, doplnky modulov a pod.

Vyplňovaný obsah kontaktného formulára môže byť kontrolovaný prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu alebo pomocou reCAPTCHA, aby zabránil škodlivému softvéru zapájať sa do zneužívajúcich aktivít na našej webovej lokalite.